Podmienky ochrany súkromia

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ je spoločnosť podnikajúca v oblasti služieb informačných technológií, počítačových služieb a služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov.

V súvislosti s poskytovaním našich služieb spracúvame osobné údaje potenciálnych zákazníkov a zákazníkov. V súvislosti s našou činnosťou spracúvame aj osobné údaje iných osôb ako sú napr. naši dodávatelia resp. ich kontaktné osoby, zamestnanci, účastníci spotrebiteľských súťaží.

Osobné údaje získavame najmä od dotknutých osôb. V určitých prípadoch získavame osobné údaje aj z iných zdrojov (napr. od zamestnávateľa dotknutej osoby, ktorý je našim zmluvným partnerom).

Podľa účelu môže v súvislosti s poskytovaním našich služieb dochádzať najmä k spracúvaniu identifikačných údajov, kontaktných údajov, fakturačných (platobných) údajov.

Prevádzkovateľ: spoločnosť Love IT, s .r. o. , so sídlom: Bernolákova 1578/7, 900 31 Stupava, Slovensko, IČO: 50700979 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: telefónne číslo: 0944 293 509, email: info@loveit.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

  • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
  • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  • na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
  • na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Neposkytnutie údajov by mohlo znemožniť plnenie zmluvy. Neposkytnutie údajov v rámci predzmluvných vzťahov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete v ďalej v tomto dokumente.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba uchovávania ?

– vybavenie žiadosti o poskytnutie služby/ produktu ponúkanej/ého prevádzkovateľom

Osobné údaje záujemcu o poskytnutie služby/ produktu (potenciálneho zákazníka) na tento účel spracúvame na základe predzmluvných vzťahov (spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Neposkytnutie údajov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 3 roky.

– realizácia zmluvného vzťahu so zákazníkmi

Spracúvanie údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

– evidencia a vybavenie reklamácie

Na tento účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb – spotrebiteľov, ktorí reklamujú produkty/ služby, ktoré sme im dodali/ poskytli. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľ je v zmysle tohto zákona povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie ako aj na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie a pod.).

Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia reklamácie.

– komunikácia so zákazníkmi (kontaktné údaje)

Právnym základom spracúvania osobných (kontaktných) údajov zákazníka je oprávnený záujem prevádzkovateľa komunikovať so zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vykonávaní podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.

– preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa v súvislosti so zmluvným vzťahom

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa chrániť práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa a zabrániť vzniku škôd.

Doba uchovávania: do uplynutia prekluzívnych a premlčacích lehôt; v prípade súdneho sporu, exekučného alebo iného konania je súvisiaca dokumentácia uchovávaná 5 rokov od právoplatného skončenia konania resp. od vysporiadania vymáhaného právneho nároku.

– vybavenie požiadavky o poskytnutie informácií týkajúcich sa prevádzkovateľom poskytovaných služieb

Osobné údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v rozsahu údajov vyplnených dotknutou osobou v príslušnom kontaktnom formulári zverejnenom na našej webovej stránke (www.loveit.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné vybaviť požiadavku.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: osobné údaje sú uchovávané do vybavenia požiadavky (do poskytnutia požadovaných informácií), najviac však po dobu 3 rokov.

– dojednanie zmluvy a uzatvorenie obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom

Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie znemožnilo dojednanie a uzatvorenie zmluvy.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy s dotknutou osobou, najviac však 3 roky.

– plnenie zmlúv s dodávateľmi (uskutočnenie platby, dodanie diela/ služby/ produktu)

Právnym základom sú zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby v rámci zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie znemožnilo plnenie zmluvy.

Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

– platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (právnickej osoby) ako aj údaje zamestnancov zmluvných partnerov, ktorých údaje sú uvedené v uzatvorených zmluvách resp. v návrhoch týchto zmlúv ako aj údaje zamestnancov, ktoré nám poskytne na tento účel zmluvný partner v súlade s ust. § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto právnom základe (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom.

– obchodná komunikácia s dodávateľmi (kontaktné údaje)

Právnym základom spracúvania osobných (kontaktných) údajov kontaktných osôb našich zmluvných partnerov (t.j. osôb oprávnených konať v ich mene resp. ich zamestnancov) je oprávnený záujem prevádzkovateľa komunikovať s obchodnými partnermi pri vykonávaní podnikateľských a obchodných aktivít prevádzkovateľa.

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto právnom základe (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom.

– výberové konanie

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracúvanie údajov je nevyhnutné pre účasť uchádzača vo výberovom konaní ako aj pre vykonanie opatrení pred nástupom do zamestnania. Bez toho nie je možné zúčastniť sa výberového konania ani uzatvoriť pracovnú zmluvu príp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Doba uchovávania: do ukončenia výberového konania.

– zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Na základe súhlasu dotknutej osoby, budeme osobné údaje uchádzača o zamestnanie uchovávať aj po skončení výberového konania v evidencii uchádzačov o zamestnanie s možnosťou kontaktovania v prípade realizácie ďalších výberových konaní na pracovnú pozíciu, ktorá by zodpovedala jeho kvalifikácii.

Súhlas je dobrovoľný. Bez udelenia súhlasu nemôžeme uchádzača zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: 3 roky.

– vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 10 rokov.

– vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Na tento účel spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si uplatnia svoje práva v zmysle GDPR. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

– registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

Spracúvanie sa uskutočňuje v zmysle čl. 89 GDPR v spojení so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť). Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

– zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

– zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov

V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme ju na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu informovať našich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

V ostatných prípadoch údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Na e-mailovú adresu, ktorú nám dotknutá osoba na tento účel poskytla, budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponúkaných služieb a akciových ponúk a newslettre. Súhlas je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje link na zrušenie odberu.

Doba uchovávania: 5 rokov.

– organizovanie spotrebiteľských súťaží

Prevádzkovateľ organizuje spotrebiteľské súťaže. Spracúvanie na tento účel sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Spotrebiteľská súťaž sa riadi pravidlami súťaže, ktoré účastník súťaže akceptuje zapojením sa do danej súťaže.

Bez poskytnutia údajov na tento účel, nie je možné sa zapojiť do súťaže. Zapojenie sa do súťaže (udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel) je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo ak bol súhlas získaný inak (napr. telefonicky), tak rovnakou formou akou bol získaný.

Spracúvanie na tento účel zahŕňa získavanie údajov registráciou do súťaže ako aj ďalšie spracúvanie v súlade s podmienkami súťaže, ktoré účastník akceptuje zapojením sa do danej súťaže (napr. telefonické informovanie účastníkov súťaže o priebehu súťaže, overovanie splnenia podmienok súťaže a správnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov, informovanie o výhre a doručenie výhry).

Doba uchovávania: do skončenia súťaže, avšak maximálne 1 rok.

– šírenie osvety a informácií o našich poskytovaných službách a nových poznatkoch

Právny základ: súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa informovať zákazníkov o nových poznatkoch v oblasti informačných technológií, počítačových služieb (ak ide o zákazníka). Informácie poskytujeme telefonicky alebo organizovaním webinárov.

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase (nejde o zákazníka), dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore) alebo e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa.

V prípade, ak údaje zákazníka spracúvame na tento účel, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nebudeme spracúvať. Námietky je možné vzniesť telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore) alebo e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky.

– zisťovanie záujmu účastníkov súťaže o službu/ produkt ponúkanú/ý prevádzkovateľom

Údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby (účastníkov súťaže). Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak nám súhlas neudelíte, nebudeme pracúvať Vaše údaje na tento účel.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore) alebo e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 3 roky.

– poskytnutie e-book-u na webovej stránke prevádzkovateľa

Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia nie je možné zaslať link na stiahnutie e-book. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: 5 rokov.

– telefonické kontaktovanie s individuálnymi ponukami

V prípade, ak zákazníkov, ktorí nám poskytli svoj telefonický kontakt, budeme údaje na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu informovať zákazníkov o ponuke produktov a služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníkov. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing podobných tovarov a služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

V ostatných prípadoch údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pokiaľ nám svoj súhlas neudelíte resp. ho odvoláte, nebudeme Vás kontaktovať s individuálnymi ponukami.

Doba uchovávania: 5 rokov.

– prevádzkovanie vlastného profilu FUN PAGE na sociálnych sieťach

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (LinkedIn, X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube) je našim oprávneným záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi a účastníkmi nami organizovaných súťaží prostredníctvom fun page.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí  majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete. Nad spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete a ich ďalším poskytovaním tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú, nemáme kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Na získanie bližších informácií o prenose, spracúvaní a využívaní vašich údajov prostredníctvom:

– spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti  Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php;

– sociálnej siete Instagram, môžete použiť odkaz: https://help.instagram.com/519522125107875;

– sociálnej siete YouTube, môžete použiť odkaz: https://policies.google.com/privacy,

– sociálnej siete LinkedIn, môžete použiť odkaz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

– sociálnej siete X (Twitter), môžete použiť odkaz: https://x.com/en/privacy.

V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľom sociálnej siete ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

Pri správe nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).

 

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Ku cookies a podmienkam ich spracúvania si, prosím, prečítajte samostatnú informáciu zverejnenú na našom webovom sídle.

 

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov:

Príjemcami Vašich osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

– externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,

– súd,

– advokát,

– poskytovateľ poštových služieb,

– distribučné spoločnosti,

– externý archív,

– externí konzultanti v oblasti personalistiky,

– poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

– prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a sociálnej siete Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland),

– prevádzkovateľ sociálnej siete YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko),

– prevádzkovateľ sociálnej siete LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko),

– prevádzkovateľ sociálnej siete X (Twitter) (Twitter International Unlimited Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko).

– návštevníci webovej stránky a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (LinkedIn, X (Twitter), Facebook, YouTube, Instagram) vo vzťahu k zverejneným údajom,

– zmluvní spolupracovníci.

Pri využívaní služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na sociálnej sieti (LinkedIn, X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov týmto dodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

Facebook: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Google: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

X (Twitter): https://x.com/en/privacy#x-privacy-9.1

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:

Môžete kedykoľvek podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Privacy protection terms

in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individual persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter also referred to as “GDPR”).

The controller is a company engaged in the field of information technology services, computer services and services related to computer data processing.

In connection with the provision of our services, we process the personal data of potential customers and customers. In connection with our activity, we also process personal data of other persons, such as e.g. our suppliers or their contact persons, employees, participants in consumer competitions.

We obtain personal data mainly from the data subjects. In certain cases, we also obtain personal data from other sources (e.g. from the employer of the data subject, who is our contractual partner).

Depending on the purpose, identification data, contact data, invoicing (payment) data may be processed in connection with the provision of our services.

Controller: the company Love IT, s.r. o., with registered office: Bernolákova 1578/7, 900 31 Stupava, Slovakia, ID: 50700979 (hereinafter referred to as the “controller”).

Contact details of the controller: phone number: 0944 293 509, email: info@loveit.sk.

In case of any questions or if you want to exercise your rights in connection with the processing of your personal data, please contact the controller via the above-mentioned e-mail or by written delivery to the address of the controller’s registered office.

 

We process personal data on the following legal basis:

  • on the basis of contractual and pre-contractual relations (Article 6(1)(b) GDPR)
  • on the basis of the fulfilment of a legal obligation (Article 6, paragraph 1, letter c) GDPR)
  • on the basis of our legitimate interests (Article 6(1)(f) GDPR)
  • on the basis of the data subject’s consent (Article 6, paragraph 1, letter a) GDPR).

We would like to inform you that the data subject is obliged to provide his personal data if the processing of personal data is necessary in connection with the fulfilment of the legal obligation of the controller.

The data subject is also obliged to provide personal data in cases where their provision is a contractual requirement arising from the contract concluded between the controller and the data subject. Failure to provide data could make it impossible to fulfil the contract. Failure to provide data within the framework of pre-contractual relations would make it impossible to conclude a contract.

If the legal basis for the processing of personal data is consent, the granting of consent is voluntary. If we process personal data based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal. Withdrawal of consent is not charged or otherwise sanctioned.

In the event that we process personal data based on our legitimate interests (Article 6, paragraph 1, letter f) GDPR), the data subject has the right to object at any time for reasons related to his specific situation against the processing of their personal data carried out on this legal basis.

 

How long will we store your personal data?

We will keep personal data for the time necessary to achieve the purpose for which the personal data is processed. If your personal data is processed as part of the fulfilment of the legal obligations of the controller and the legal regulation determines the storage period or the criteria for determining it, we will retain the personal data and related documentation for the period required by the relevant legal regulation. You can find more detailed information about the storage period later in this document.

 

For what purposes do we process personal data, what is the legal basis for their processing and the storage period?

– processing of the request for the provision of the service/product offered by the controller

We process the personal data of the person interested in providing the service/product (potential customer) on the basis of pre-contractual relations (processing is necessary in order to take measures before concluding the contract based on the request of the data subject). Failure to provide data would make it impossible to conclude a contract.

Storage period: until the conclusion of the contract, but no more than 3 years.

– implementation of the contractual relationship with customers

In this case, data processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party.

Storage period: until rights and obligations from the contract are settled, but at least 10 years from the end of the contractual relationship.

– registration and handling of complaints

For this purpose, we process personal data of individual persons – consumers who complain about products/services that we have delivered/provided to them. Processing is necessary to fulfil the legal obligations of the controller arising from the law no. 250/2007 Coll. on consumer protection and on the amendment of Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. on offenses as amended (according to this law, the controller is obliged to keep records of complaints and present them at the request of the supervisory authority for inspection, as well as at the request of the supervisory authority to show a copy of the confirmation of receipt of the complaint, etc.).

Storage period: 5 years from the processing of the complaint.

– communication with customers (contact details)

The legal basis for processing the customer’s personal (contact) data is the legitimate interest of the controller to communicate with customers in the provision of services and the performance of the controller’s business activities.

Storage period: until the end of the contractual relationship with the customer.

– proving, defending or exercising the controller’s legal claims in connection with the contractual relationship

The legal basis for processing personal data for this purpose is the legitimate interest of the controller to protect the controller’s rights and legally protected interests and to prevent damage.

Storage period: until the expiry of the preclusion and limitation periods; in the case of a lawsuit, execution or other procedure, the related documentation is kept for 5 years from the legal end of the procedure or from the settlement of the enforced legal claim.

– fulfilment of the request for the provision of information regarding the services provided by the controller

For this purpose, we process personal data based on the consent of the data subject, to the extent of the data filled in by the data subject in the relevant contact form published on our website (www.loveit.sk). The provision of data is voluntary, but it is not possible to process the request without providing it.

You can revoke the given consent at any time by sending an e-mail to the controller’s contact e-mail. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal.

Storage period: personal data is stored until the request is fulfilled (until the required information is provided), but for a maximum period of 3 years.

– negotiation of the contract and conclusion of a commercial relationship with the supplier

The processing is necessary in order to carry out measures prior to the conclusion of the contract (pre-contractual relations) based on the request of the data subject.

The provision of personal data of the data subject is necessary within the framework of pre-contractual relations, otherwise, failure to provide them would make negotiation and conclusion of the contract impossible.

Storage period: until the conclusion of the contract with the data subject, but no more than 3 years.

– fulfilment of contracts with suppliers (payment, delivery of work/service/product)

The legal basis is contractual relations (Article 6, paragraph 1, letter b) GDPR) – processing is necessary for the fulfilment of the contract concluded with the data subject.

The provision of personal data of the data subject within the framework of contractual relations is necessary, otherwise, failure to provide them would make it impossible to fulfil the contract.

Storage period: for the duration of the contractual relationship until the settlement of mutual rights and obligations arising from them, but at least for a period of 10 years from the end of the contractual relationship.

– valid conclusion and ensuring the fulfilment of contractual relations

For this purpose, we process the personal data of persons authorized to act on behalf of the contractual partner (legal entity) as well as the data of employees of the contractual partners, whose data are specified in the concluded contracts or in the drafts of these contracts as well as the employee data provided to us for this purpose by the contractual partner in accordance with sec. § 78 par. 3 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws. We process the data of the data subjects for this purpose on the basis of the legitimate interest of the controller to ensure the valid conclusion of contracts and their effective performance.

You have the right to object at any time on grounds relating to your particular situation to the processing of your personal data based on this legal basis (Article 6(1)(f) GDPR – legitimate interest of the controller).

Storage period: until the end of the contractual relationship with the contractual partner.

– business communication with suppliers (contact details)

The legal basis for the processing personal (contact) data of contact persons of our contractual partners (i.e. persons authorized to act on their behalf or their employees) is the legitimate interest of the controller to communicate with business partners in carrying out the business and commercial activities of the controller.

You have the right to object at any time on grounds relating to your particular situation to the processing of your personal data based on this legal basis (Article 6(1)(f) GDPR – legitimate interest of the controller).

Storage period: until the end of the contractual relationship with the contractual partner.

– recruitment procedure for employment

This purpose includes the activities of receiving and assessing the CV and application for employment, conducting the selection procedure and informing the applicant of the result (acceptance or non-acceptance). The processing is necessary in order to carry out pre-contractual measures at the request of the data subject (pre-contractual relations) in accordance with Article 6(1)(b) of the GDPR.

Data processing is necessary for the applicant’s participation in the selection process as well as for the implementation of measures before starting employment. Without it, it is not possible to participate in the recruitment process or enter into an employment contract or an agreement for work outside the employment relationship.

Storage period: until the end of the recruitment procedure.

– inclusion in the register of job applicants

Based on the consent of the data subject, we will keep the job applicant’s personal data even after the end of the selection procedure in the register of job with the possibility of being contacted in the event of further competitions for a position matching his/her qualifications.

Consent is voluntary. Without granting consent, we cannot include the applicant in the register of job applicants. You have the right to withdraw your consent at any time by sending an e-mail to the controller’s contact e-mail. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal.

Storage period: 3 years.

– bookkeeping, processing of accounting and tax documents, invoicing and cash register records

Data processing for this purpose is necessary to fulfil the legal obligations of the controller.

Storage period: 10 years.

– handling requests for the exercise of the rights of the data subjects

For this purpose, we process the personal data of the data subjects who exercise their rights in accordance with the GDPR. The processing is necessary for the fulfilment of the legal obligations of the controller according to the legal regulations on the protection of personal data (GDPR), which the controller has in connection with the exercise of the rights of the data subjects in accordance with Art. 15 to 22 GDPR.

Storage period: 5 years from the date of processing the request, but at least until the legal end of the administrative procedure, which was initiated in connection with the request at the initiative of the data subject.

– registry purposes, including records of mail sent and received

Processing is carried out in accordance with Art. 89 GDPR in conjunction with Act no. 395/2002 Coll. on archives and registries and on supplementing some laws as amended.

Storage period: for the period required by the relevant legal regulation (i.e. for the period during which the originator of the registry needs the registry record for his activity). We keep personal data in the records of sent and received mail for a period of 5 years (from the end of the calendar year in which the mail was sent/received).

– ensuring network security and information security

In this case, the legal basis for processing personal data is the controller’s legitimate interest in preventing unauthorized access to electronic communication networks, preventing damage to computer and electronic communication systems, and protecting data contained in the controller’s IT technologies and systems.

Storage period: 5 years following the end of the calendar year in which the log was recorded.

– sending marketing e-mails and electronic newsletters

If we have obtained the e-mail address of the data subject in connection with the sale of goods or services, we will process it for this purpose on the basis of our legitimate interest to inform our customers about news of products and services provided by us. We only carry out marketing of our own similar goods and services on the basis of legitimate interest. Pursuant to Article 21(2) of the GDPR, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data for direct marketing purposes. In this case, we may no longer process the personal data for this purpose.

In other cases, we process data for this purpose based on the consent of the data subject. We will send e-mail messages with the presentation of the offered services and promotional offers and newsletters to the e-mail address provided to us by the data subject for this purpose. Consent is voluntary and you have the right to withdraw it at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal.

Every marketing e-mail or newsletter sent contains an unsubscribe link.

Storage period: 5 years.

– organization of consumer competitions

The controller organizes consumer competitions. Processing for this purpose is carried out based on the consent of the data subject (Article 6, paragraph 1, letter a) GDPR). The consumer competition is governed by the rules of the competition, which the participant of the competition accepts by participating in the given competition.

Without providing data for this purpose, it is not possible to participate in the competition. Participation in the competition (giving consent to the processing of personal data for this purpose) is voluntary. The data subject has the right to withdraw his consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal.

Consent can be revoked by e-mail to the controller’s contact address or, if consent was obtained in another way (e.g. by telephone), in the same form as it was obtained.

Processing for this purpose includes obtaining data by registering for the competition as well as further processing in accordance with the rules of the competition, which the participant accepts by participating in the given competition (e.g. informing the participants of the competition by telephone about the progress of the competition, verifying that the conditions of the competition have been met and that the information provided is correct and up-to-date, informing you about the prize and delivering the prize).

Storage period: max. 3 years.

– dissemination of awareness and information about our provided services and new knowledge

Legal basis: the consent of the data subject or the legitimate interest of the controller to inform customers about new knowledge in the field of information technology, computer services (if it is a customer). We provide information by phone or by organizing webinars.

The provision of personal data for the stated purpose is not a legal or contractual requirement, nor is it a requirement necessary to conclude a contract.

If the processing is based on consent (if it is not a customer), the data subject has the right to withdraw his consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal. Consent can be revoked by telephone (directly in a telephone conversation) or by e-mail to the controller’s contact address.

If we process the customer’s data for this purpose, the data subject has the right to object to the processing of personal data at any time. In that case, we will no longer process personal data for this purpose. Objections can be raised by telephone (directly in a telephone conversation) or by e-mail to the controller’s contact address.

Period of storage of personal data: 3 years.

– ascertaining the interest of competition participants in the service/product offered by the controller

We process data for this purpose based on the consent of the data subject (competition participants). The provision of personal data for the stated purpose is not a legal or contractual requirement or a requirement that is necessary to conclude a contract. Giving consent is voluntary. If you do not give us your consent, we will not process your data for this purpose.

The data subject has the right to withdraw his consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal. Consent can be revoked by telephone (directly in a telephone conversation) or by e-mail to the controller’s contact address.

Period of storage of personal data: until the conclusion of the contract, but no more than 3 years.

– providing an e-book on the website of the controller

For this purpose, we process personal data based on the consent of the data subject. Consent is voluntary. Without granting it, it is not possible to send a link to download the e-book. You have the right to revoke your consent at any time by sending an e-mail to the controller’s contact address. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal.

Storage period: 5 years.

– telephone contact with individual offers

In the case of customers who have provided us with their telephone contact, we will process the data for this purpose on the basis of our legitimate interest in informing customers about the offer of products and services, taking into account the individual needs of customers. On the basis of legitimate interest, we only carry out marketing of similar goods and services. In accordance with Art. 21 par. 2 GDPR the right to object at any time to the processing of personal data for direct marketing purposes. In that case, we may no longer process personal data for this purpose.

In other cases, we process data for this purpose based on the consent of the data subject. Consent is voluntary. You have the right to revoke your consent at any time by sending an e-mail to the controller’s contact address. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal. If you do not give us your consent or if you revoke it, we will not contact you with individual offers.

Storage period: 5 years.

– running your own FUN PAGE profile on social networks

When operating a profile on social networks (LinkedIn, X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube), our legitimate interest is to raise awareness of the controller in the online environment and communicate with customers and participants in competitions organized by us through the fun page.

Personal information that you post on our “FUN PAGE” social media pages such as comments, likes, videos, images, etc. will be published via the social network platform. We do not subsequently process personal data for any other purpose.

The data subject has the right to object at any time for reasons related to his specific situation against the processing of personal data concerning him. You can send objections by e-mail to the controller’s contact address.

Social network controllers have their own adopted rules, service infrastructure and their own provisions for the protection of personal data. We recommend that you familiarize yourself with the privacy policy terms of the social network platform provider. We have no control over and are not responsible for the processing of your personal data by the controller of the social network and their further provision to third parties and cross-border transfer to third countries that they perform.

To obtain more detailed information about the transfer, processing and use of your data by:

– Facebook can be found in Facebook’s Personal Data Protection Statement at the following link: https://www.facebook.com/policy.php;

– social network Instagram, you can use the link: https://help.instagram.com/519522125107875;

– of the YouTube social network, you can use the link: https://policies.google.com/privacy,

– social network LinkedIn, you can use the link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

– social network X (Twitter), you can use the link: https://x.com/en/privacy.

In certain processing operations, we and the controller of the social network act as joint controllers within the meaning of Art. 26 point 4 GDPR.

When managing our profile set up on the Facebook social network, your personal data may be processed for statistical purposes through a function called Facebook Insight, which is provided to us free of charge by Facebook under the unchangeable conditions of use. When you visit our profile set up on Facebook, Facebook records, among other things, your Internet IP address as well as other information that is located on your computer in the form of “cookies”, each of these files containing a unique user code that is active for a period of two years and Facebook stores it on the hard drive of the computer or other device of the visitors of the fan page. The user code, which can be assigned to the connection data of users registered on Facebook, is collected and processed when opening fan pages.

This information is used to provide us as the controller of the Facebook pages with statistical information about the use of the Facebook page. More information about this statistical information (“insights”) can be found at: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

In this processing, we act as joint controllers with Facebook, while the basic elements of the joint controllers agreement for this case are available here: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Storage period: until the fan unfollows the fun-page (deletes posts on the controller’s timeline) or files an objection to processing (in which case we, as the controller, will delete the posts).

 

We use cookies on our website. Regarding cookies and the terms of their processing, please read the separate information published on our website.

 

Who are the recipients of your personal data:

The recipients of your personal data are or may be entities designated by legal regulations, especially state administration and public authority bodies for the exercise of control and supervision.

Depending on the purpose of processing and specific circumstances, the recipients of your personal data may also include other persons (in the position of intermediary or independent controller), in particular:

– external service providers in the field of information systems and software products,

– the court,

– lawyer,

– postal service provider,

– distribution companies,

– external archive,

– external consultants in the field of HR,

– providers of tools for analysis, processing and storage of data (e.g. Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

– controller of the social network Facebook and the social network Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland),

– the controller of the YouTube social network (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland),

– controller of the LinkedIn social network (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland),

– controller of the social network X (Twitter) (Twitter International Unlimited Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland).

– website visitors and users of social networks on which the controller has created their profile (LinkedIn, X (Twitter), Facebook, YouTube, Instagram) in relation to the published data,

– contractual employees.

When using the services of our suppliers, which we use in connection with our online activities on the social network (LinkedIn, X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube), data is transferred to the United States of America (USA). The USA is considered a third country that does not provide an adequate level of protection, but any transfer of personal data outside the EU and/or the European Economic Area is carried out only within the framework of strict compliance with the protection of personal data in accordance with the requirements of the GDPR. As the EU-US Privacy Shield mechanism was invalidated based on the decision of the Court of Justice of the EU in the Schrems II case of July 16, 2020, we use standard contractual clauses approved by the Commission for data transfers by these suppliers in the USA, which you can find here:

Facebook: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Google: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

X (Twitter): https://x.com/en/privacy#x-privacy-9.1

Your personal data will not be used for automated individual decision-making, including profiling.

 

What rights do you have in relation to the processing of your personal data?

The right to access personal data according to Art. 15 GDPR:

The data subject has the right to obtain confirmation that the controller processes personal data concerning him or her. The data subject has the right to obtain access to his or her personal data (the right to be provided with a copy of the personal data held by the controller about the data subject) and information about how the controller processes it, to the extent provided for in Article 15 of the GDPR.

The right to correct personal data according to Art. 16 GDPR:

The data subject has the right to have personal data concerning him or her rectified if it is incorrect or to have it completed if it is incomplete. The controller must comply with the request for rectification or completion of the personal data without undue delay.

The right to erasure (the right to be “forgotten”) according to Art. 17 GDPR:

The data subject has the right to obtain from the controller without undue delay the deletion of personal data concerning him or her, under the conditions set out in Art. 17 GDPR (e.g. if the personal data obtained by the controller are no longer necessary for the purposes for which they were obtained or otherwise processed). This right of the data subject will be assessed by the controller from the point of view of all relevant circumstances in accordance with Art. 17 GDPR (e.g. the controller will not comply with the request if the processing is necessary for proving, exercising or defending legal claims).

The right to limit the processing of personal data according to Art. 18 GDPR:

The data subject has the right for the controller to limit the processing of his or her personal data if any of the cases listed in Art. 18 GDPR (e.g. if the data subject challenges the correctness of personal data during the period for verifying their correctness). If the processing was limited in accordance with Art. 18 par. 1 GDPR, such personal data are processed, with the exception of storage: a) only with the consent of the data subject, or b) to demonstrate, exercise or defend legal claims, or c) to protect the rights of another individual or legal person, or d) for reasons of important public interest of the Union or a member state.

The right to object under Art. 21 GDPR:

If the processing is based on legitimate interests (Article 6(1)(f) GDPR), the data subject has the right to object at any time for reasons related to his/her specific situation to the processing of personal data concerning him/her, including objection to profiling based on the provisions of Art. 6 par. 1 letter f) GDPR. In such a case, the controller may not further process personal data, unless he proves the necessary legitimate reasons that prevail over the interests, rights and freedoms of the data subject, or reasons for proving, exercising or defending legal claims.

The right to submit an initiative or complaint to the Office for Personal Data Protection:

You may at any time file a petition to initiate a personal data protection proceeding regarding the processing of your personal data with the supervisory authority, i.e. the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk